หนังสือพิมพ์ แวดวงบัญชี

เลขที่ใบอนุญาต สสช 53/2560 ISSN 2586-8942

เพิ่อเผยแพร่ข่าวบัญชี ภาษี และข่าวสารบริษัท แก่บุคคลทั่วไป เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นหนังสือพิมพ์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฏหมาย รับลงประกาศหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศ รับ ประกาศหนังสือพิมพ์ โฆษณาหนังสือพิมพ์ โฆษณาหนังสือพิมพ์ ลงประกาศหนังสือพิมพ์ งบการเงิน ประกาศเชิญประชุม เผยแพร่ข่าวบัญชี ภาษี และข่าวสารบริษัท แก่บุคคลทั่วไป เป็นหนังสือพิมพ์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน ลงประกาศได้ทั่วประเทศ

ติดตามเรา

หลักในการลงประกาศหนังสือพิมพ์

  • เชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
  • เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • เปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือ อำนาจกรรมการ
  • เปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท
  • ชำระบัญชี
  • เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ, แก้ไขข้อบังคับ
  • การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนจดทะเบียน
  • แก้ไขชื่อ, ย้ายที่ตั้งสำนักงาน
  • เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
  • เลิกกิจการ, ควบกิจการ