กฎและวาระการประชุม

1.ประชุมสามัญประจำปี (ประชุมงบการเงิน)

ต้องลงประกาศโฆษณา 1 ครั้ง
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

2.ประชุมเปลี่ยนแปลงกรรมกาอำนาจกรรมการ

ต้องลงประกาศโฆษณา 1 ครั้ง
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

3.ประชุมแก้ไขสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่-สาขาในจังหวัดเดียวกัน

ต้องลงประกาศโฆษณา 1 ครั้ง
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

4.ประชุมแก้ไขที่สถานตั้งสำนักงานใหญ่-สาขา ข้ามจังหวัด (มติพิเศษ)

ต้องลงประกาศโฆษณา 1 ครั้ง
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

5.ประชุมแก้ไขชื่อบริษัท (มติพิเศษ)

ต้องลงประกาศโฆษณา 1 ครั้ง
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

6. ประชุมเพิ่มทุน (มติพิเศษ)

ต้องลงประกาศโฆษณา 1 ครั้ง
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

7.ประชุมแก้ไขข้อบังคับ (มติพิเศษ)

ต้องลงประกาศโฆษณา 1 ครั้ง
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

8.ประชุมแก้ไขวัตถุประสงค์ (มติพิเศษ)

ต้องลงประกาศโฆษณา 1 ครั้ง
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

9.การลดทุน (มติพิเศษ)

มี 2 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ประชุมลดทุน